یادگیری هوشمندسازی

برگزاری دوره های آموزشی : آشنایی با حسگرها ، اصول اینترنت اشیاء ، کاربردهای فناوری هوشمند و ...