پژوهش هوشمند سازی

 

پژوهش (تحقیق) در زمینهء هوشمند سازی (فناوری اینترنت اشیاء-IOT) در حوزه های تجاری ، صنعتی و پزشکی